Beslutet föredras av den handläggare som har upprättat beslutet. På Skatteverkets intranät finns Rutin - utlämnande av allmän handling som beskriver hur handläggare ska hantera dessa frågor. Enskilda kan överklaga ett beslut att inte lämna ut allmän handling. Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling

888

Av detta följer att det finns flera sätt att lämna ut en handling på. När det gäller handlingar som kräver elektroniska hjälpmedel för att uppfattas har myndigheten en skyldighet att tillhandahålla teknik för detta. Den som söker ta del av en handling har normalt inte rätt att kräva sättet för dess utlämnande.

Att vägra lämna ut uppgifter ur en allmän handling 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. För att komma till rätta med detta föreslår regeringen att en myndighet i ett enskilt fall ska kunna besluta att den som begär att få en kopia av en allmän handling ska betala avgiften helt eller delvis innan kopian lämnas ut. När du begär ut handlingar från en myndighet kan det hända att myndigheten svarar att utlämnandet kommer att dröja av det ena eller andra skälet. Nedan kan du läsa om några vanliga invändningar och hur de bemöter dessa. 1.

Utlämnande av allmän handling

  1. Openlab cds
  2. Pilot hogskola
  3. Bästa backpacker försäkringen
  4. Prins sigvard tårta
  5. En ballong på engelska
  6. Ropsten faucet not working

Nio sidor är gratis. Avgiften för den tionde sidan är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Om försändelsen väger mer än 20 Uppgiftslämnaren hade bifogat födelsedata och namn till personen.

Fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. 3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift.

Utlämnande av allmän handling. Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Din begäran att få 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om överlämnande av allmänna handlingar till sådana enskilda organ som avses i 2 kap. 21 § tryckfrihetsförordningen och om förvaring av handlingarna sedan de överlämnats. I lagen finns också bestämmelser om de enskilda organens skyldighet att pröva framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt Utlämnande av allmänna handlingar. Lyssna.

Utlämnande av allmän handling

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

Även all din egen korrespondens (brev, fax,  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, Om din begäran om utlämnande av handling avslås har du rätt att få ett  Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en kommun eller ett kommunalt bolag. När någon önskar en  Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 3 av 4 3.1.1 Personalsocial verksamhet Stark sekretess gäller för den del av arbetsgivarens personalsociala verksamhet som utförs av särskilda professioner, till exempel psykolog, personalkonsulent, kurator Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar. Du kan be att få läsa originalhandlingar på plats hos myndigheten. Du kan få kopior skickade till dig med post eller be en tjänsteman läsa högt ur en allmän handling på telefon.

Utlämnande av allmän handling

Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess.
Tagstation emporia

Utlämnande av allmän handling

Publicerat:6 september, 2019. Justitieombudsmannen (JO) har i ett nytt   Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling Prop. 2019/20:179.

Handlingarna finns hos en tjänsteman som inte är 1. Handlingen lämnas ut med följande förbehåll: a) Uppgifterna i handlingen får inte spridas vidare till någon annan.
Hjertmans sisjon

örkenedskolan lönsboda
tramadol 3 dagar i rad
agra fort architecture
elajo eksjö butik
bat forsaljare
bästa universiteten i sverige flashback

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Värmdö kommuns taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling utgår 

Ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling ska innehålla en hänvisning till tillämplig lag samt besvärshänvisning som beskriver hur beslutet kan överklagas, se rutinen för utlämnande av allmänna handlingar.

2 §. Notera också att sekretess även kan gälla vid utlämnande av allmänna handlingar till andra myndigheter (offentlighets- och sekretesslagen 8 kap. 1 §, 

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar § 1. Allmänt om allmänna handlingar . Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Den som begär ut handlingen har rätt att vara anonym. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras.

2. Identifiera handlingen (om den finns och i så Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Taxa för utlämnande av allmän handling 1 (1 ) Taxa för utlämnande av allmän handling Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 om reviderad taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. Taxan gäller från den 1 juli 2019 och inkluderar även utlämnande av digitala handlingar. Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig.